Przepisy

Pouczenie

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane( tj. Dz.U. z 2000r., Nr 106, poz1226 z późn zmianami) nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu obowiązek dokonywania co najmniej raz w roku okresowej kontroli , polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego użytkowanego obiektu , w tym również przewodów kominowych dymowych , spalinowych , wentylacyjnych ( art.62 ust. 1 pkt 1 lit c ).

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych , o której mowa powyżej , powinny

Przeprowadzać:

 1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim -  w odniesieniu do

    przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych ,

 1. osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności  - w odniesieniu do

    przewodów kominowych o których w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych , kominów

          wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych , w których ciąg kominowy

          jest wymuszony praca urządzeń mechanicznych .

 

Przedmiotem kontroli jest :

 • stan techniczny głowic , nasad i koron kominowych , kanałów i łączników,
 • ogólny stan techniczny przewodów i ścian kominowych w pomieszczeniach ,
 • łatwość dostępu do kominów ,  urządzeń kominowych i pomocniczych ,
 • składowanie materiałów łatwopalnych przy ścianach kominowych ,
 • pobielenie kominów na strychach ,
 • wyposażenie pomieszczeń w wentylacje grawitacyjną ,
 • drożność przewodów kominowych i ciąg kominowy ,
 • terminowość dokonywania okresowych czyszczeń przewodów kominowych ,
 • inne czynności kontrolne wynikające z indywidualnych warunków technicznych i użytkowych obiektów budowlanych .

 

Zakład Kominiarski zobowiązany jest do :

 • przedłużania właścicielowi kontrolowanych obiektów  „Protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych”, który należy zachować do wglądu odpowiednich służb Nadzoru Budowlanego .
 • powiadomienia odpowiednich służb Nadzoru Budowlanego w przypadku niedopuszczenia do kontroli lub nie usunięcia stwierdzonych braków lub usterek  , w celu zastosowania przymusu administracyjnego mającego wyegzekwować nałożone ustawą obowiązki utrzymania w odpowiednim stanie obiektów.

 

Obowiązki właścicieli ( zarządców ) obiektów

 Zgodnie z §30 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr  109 poz. 719 z 2010 r) w obiektach , w których odbywa się proces spalania paliwa stałego , ciekłego lub gazowego , czyści się sadze  z kominów dymowych i  spalinowych :

  1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w  miesiącu,            jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej ;                                                                                     

  2) od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych w pkt 1 – co najmniej cztery razy           w roku ;

  3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w pkt 1 – co najmniejdwa razy w       roku.

 

W obiektach, o których mowa usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

 •      Przez paliwo stałe należy rozumieć: koks,  węgiel , drewno, torf, itp.
 •        Przez paliwo ciekłe należy rozumieć: mazut, olej opałowy itp.
 •        Przez paliwo gazowe należy rozumieć: gaz, biogaz itp.

 

Czynności te ( czyszczenie przewodów kominowych ) może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, stwierdzone przez izbę Rzemieślniczą,

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. Opublikowana  w Dz. U. Nr 17 z dnia 30 marca 1989 r.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.